آدرس : برای مشاهده آدرس به مجموعه ها مراجعه نمایید.
رايانامه : school@sobhan.sch.ir